Szukaj

Regulamin Ochrony Danych Osobowych

Polityka Ochrony Prywatności (RODO)

Przeczytaj uważnie poniższe informacje. Dowiesz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w naszej firmie.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pamiętaj, że podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jeśli nie zgadzasz się na podanie danych możemy prosimy Cię o opuszczenie niniejszej strony internetowej, wówczas Twoje dane nie będą przetwarzane.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Utmost Media Spółka Akcyjna, zarejestrowana w Łodzi, przy ul.Piotrkowskiej 276 bud. B lok 2, 90-361 Łódź, nr NIP 7252287654.

Jak mogę się skontaktować w sprawach dotyczących ochrony moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na poniższe dane:

Adres e-mail: outside.sklep@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Utmost Media Spółka Akcyjna
ul. Piotrkowska 276 bud. B lok 2, 90-361 Łódź

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z klientem, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z outside.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności,
 • zakładania i zarządzania kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi konta, transakcji, rozwiązywania problemów technicznych, oraz obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń kierowanych do nas (np. poprzez formularz kontaktowy),
 • kontaktowania się z klientem w celach związanych ze świadczeniem wybranych usług.
 • Przetwarzamy również dane osobowe klienta na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Outside Shop, którym jest:
 • monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników, obejmujące np. wyszukiwanie słów kluczowych, zamieszczanie ofert oraz zarządzanie aktywnością klientów na outside.pl,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez klienta treściami, kontaktowanie się z klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą klienta – przez e-mail,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych naszego sklepu internetowego, oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom, i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu,
 • prowadzenie badań i analiz Outside Shop, między innymi pod kątem funkcjonalności tej strony internetowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne i stanowi podstawę zawarcia umowy oraz jest niezbędne do jej wykonania. Umowa polega na sprzedaży zamówionych przez klienta produktów. Oznacza to, że bez zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać złożonego zamówienia.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Będziemy przetwarzać dane osobowe klienta do momentu wycofania przez niego zgody.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane osobowe będą zbierane tylko i wyłącznie w celu realizacji umowy kupna / sprzedaży oraz za zgodą klienta w celu przesyłania informacji marketingowych. Aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę będziemy potrzebowali informacji na temat: Imienia i Nazwiska, Adresu E-mail, Hasła, Adresu zamieszkania (w przypadku dostawy). W przypadku klientów zarejestrowanych lub niezarejestrowanych zapisanych do naszego newslettera zbierane będą również informacje dotyczące preferencji zakupowych. Żadne dane nie będą przetwarzane w przypadku klientów, którzy odwiedzają nasz sklep i nie dokonują zakupu na nim.

Jakie są prawa klienta?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych klient może skorzystać gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • klient cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 • W odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych:
 • klient zauważy, że jego dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • dane klienta będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciał/a, aby zostały usunięte,
 • dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być przydatne klientowi do obrony lub dochodzenia roszczeń
 • klient wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • Klient ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe lub doradcze, wspomagają obsługę użytkowników oustide.pl, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia oraz umożliwiający nam przesłanie do klienta spersonalizowanej informacji handlowej. Po tym czasie dane są przechowywane wyłącznie na potrzeby zabezpieczenia dochodzenia roszczeń (maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia umowy). Przypominamy, że w każdym czasie klienta ma prawo do usunięcia swoich danych.

Czy przetwarzamy dane w sposób zautomatyzowany?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec klienta żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację. Profilowanie danych przez chillwagonchillwagon.com polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o kliencie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych przekazywane są dane?

Możemy przesyłać dane osobowe do serwerów znajdujących się poza krajem zamieszkania użytkownika lub do podmiotów powiązanych, stron trzecich z siedzibą w innych krajach w tym krajach z obszaru EOG (Europejski Obszar Gospodarczy, EOG ang. European Economic Area, EEA – strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek, obejmujące państwa Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA) w celu przetwarzania danych osobowych przez takie podmioty w naszym imieniu zgodnie z postanowieniami naszej Polityki prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa, zwyczajami jak i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

Jakie są Twoje prawa?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • Prawo dostępu do swoich danych
 • Prawo otrzymania kopii swoich danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W dowolnej chwili możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeśli stwierdzisz, że:

 • Twoje dane są nieprawidłowe
 • Nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych
 • Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych

lub jeśli wniosłeś sprzeciw, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo do sprostowania swoich danych.
 • Prawo do usunięcia danych.

Jeśli stwierdzisz, że nie mamy prawa do przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz w każdej chwili zażądać od nas ich usunięcia.

 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych w tych celach, zaprzestaniemy przesyłania naszych ofert.

 • Prawo sprzeciwu w szczególnej sytuacji.

W sytuacjach szczególnych, prawnie uzasadnionych, masz prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

 • Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do:

 • otrzymania od nas swoich danych w powszechnie używanym formacie
 • zlecenia nam bezpośredniego przesłania danych do innego podmiotu.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć

odpowiednią skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych [dawniej: GIODO] lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji praw wynikających z obowiązku ich ochrony możesz się z nami skontaktować na poniższe dane:

Adres e-mail: oustside.sklep@gmail.com

Adres korespondencyjny:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Utmost Media Spółka Akcyjna
ul. Piotrkowska 276 bud. B lok 2, 90-361 Łódź

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt